Transparència

NORMATIVA QUE REGULA LA INSTITUCIÓ BALMES SCCL

La Institució es regeix internament per les següents normatives directes:

– Llei de Cooperatives de Catalunya.

– Estatuts de la Cooperativa.

– Reglament de règim intern de la Cooperativa d’aplicació a tots els socis de la cooperativa.

– Conveni Laboral Col·lectiu d’Educació Especial per entitats concertades.

ELS ÒRGANS SOCIALS DE LA COOPERATIVA

L’Assemblea General: Constituïda pels socis en actiu. És l’òrgan suprem  d´ expressió de la voluntat social. Es reuneix com a mínim una vegada l’any per debatre i decidir sobre qualsevol matèria de la Cooperativa, a més d’examinar la gestió efectuada pel Consell Rector, aprovar  els comptes anuals, la distribució de possibles pèrdues i decidir els plans de gestió per exercicis successius.

Té cura del nomenament i/o revocació dels membres del Consell Rector, els interventors de comptes, auditors, liquidadors, etc. És competència seva la modificació dels estatuts, del reglament de règim intern, l’aprovació d’aportacions econòmiques i de quotes, i en general de tots aquells temes que li són atribuïts per la Llei de Cooperatives de Catalunya.

El Consell Rector: És l’òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir  les directrius generals  d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l´Assemblea General de la que n´és òrgan delegat. Es composa de cinc membres, elegits tots ells democràticament entre els socis de la Cooperativa.

Els càrrecs del Consell Rector són: President/a, Vice-president/a, Secretari, Tresorer/a i vocal. El President/a té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

Interventors de comptes: són nomenats per l´Assemblea General d´entre el seus socis. És l’òrgan fiscalitzador de la cooperativa, és a dir, que té dret a comprovar en qualsevol moment la documentació de la cooperativa. Està compós per dos titulars i dos suplents nomenats per l’Assemblea General. El càrrec d?interventor s?exerceix durant un mínim d’un any i un màxim de quatre.

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA INSTITUCIÓ

Consell Rector de la Cooperativa:

– President:                  Francesc Puntí Castany

– Vicepresident:          Humbert Ruiz Gil

– Tresorera:                 Mª Jo´se Membrive

– Vocal:                       Paula Morcuende

– Secretaria:                Sacramento Sobrino Mora

 

Responsables executius dels serveis:

– Direcció general:             Antonio Gonzalez Garcia

– Cap de servei Balmes I:   Esther Llop Masgoret

– Cap de servei Balmes II:  Victoria Pachón Esquinas

– Cap de servei UME:        Asunción Tajahuerce Alastuei

– Coordinador SEETDIC:    Enric Bolea López

A %d bloguers els agrada això: