Serveis

Per complir amb el nostre objecte social, la Institució Balmes sccl gestiona 4 Serveis diferenciats :

> Centre d’Educació Especialitzada Balmes-I

> Centre d’Educació Especialitzada Balmes-II

> Unitat Mèdico-Educativa (U.M.E)

>SEETDIC

Aquests s’inscriuen en la xarxa educativa, sanitària i social de la comarca del Baix Llobregat i de la regió sanitària de Costa de Ponent. Ofereixen respostes diversificades a la  població infantil i adolescent que presenta problemàtiques de diferent magnitud i naturalesa, per tal de dotar-los d’un màxim benestar físic, mental i social, i en conseqüència, millorar la seva qualitat de vida.

La biografia i la història personal marquen importants diferències individuals a més de les particularitats pròpies dels trastorns. El conjunt d’aquestes diferències individuals són les que condicionen i codirigeixen la nostra intervenció i ens porten a la necessitat d’un treball interdisciplinari coordinat i interdependent.

Per poder desenvolupar l’activitat educativa i sanitària, la Institució Balmes sccl té signats concerts amb el Departament d’Educació i contractes amb el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. I col·labora activament amb una amplia xarxa de agents socials privats i públics.

EL TREBALL EN XARXES

Com a entitat vinculada i emmarcada en un context i entorn, és fonamental el treball coordinat amb la xarxa social, psicopedagògica i sanitària en relació a les demandes d?atenció que ens arriben, al seguiment de les problemàtiques i a la derivació dels alumnes:

– Xarxa psicopedagògica: EAPs (Equips d’assessorament psicopedagògic), CDIAPs (Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç), escoles bressol, escoles ordinàries, etc.

– Xarxa social: UBASPs (unitats bàsiques d’atenció social primària), serveis socials municipals, EAIAs (Equips d?atenció a la infància i adolescència), residències infantils i d’adults, etc.

– Xarxa sanitària: Serveis mèdics dels Hospitals de referència, Hospital de Sant Joan de Déu, Hospitals de Dia, CSMIJ’s (Centres de Salut Mental infanto-juvenils), ABS (àrea bàsica de salut), UCA ( Unitat de crisi d?adolescents), etc.

– Xarxa pre-laboral i laboral: formació ocupacional, centres ocupacionals, centres especials de treball, empreses, etc.

Tanmateix com a Cooperativa ens és imprescindible el treball amb federacions, associacions i coordinadores que aglutinen a entitats del sector com ara : Federació APPS, Federació de Centres Específics ACTAPPI, Federació de Cooperatives d?Ensenyament de Catalunya, Agrupació Escolar Catalana, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, etc.

 

Anuncis