CRETDIC

C/ Eucaliptus, 33
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Definició i objectiu del servei

L’objectiu del Centre de Recursos Educatius per a alumnes amb Trastorns del Desenvolupament I la Conducta (CRETDIC) és donar suport en la millora de l’atenció de l’ alumnat que presenta dificultats de regulació del comportament, trastorns de l’ espectre autista i trastorn mental a fi i efecte d’incloure aquests alumnes a la vida escolar en els entorns menys restrictius possibles i, sempre que sigui possible a l’ escola ordinària.

La funció d’ acompanyament i col·laboració amb els professionals dels SE constitueix l’ eix prioritari del treball del CRETDIC. L’ assessor referent del Centre sempre es el professional de l’ EAP, per tant la intervenció del CRETDIC en els Centres ha de potenciar la resposta d’aquest professional.

El CRETDIC no es un servei amb funcions d’ atenció directa de l’ alumnat amb caràcter prescriptiu. Pot participar en el marc del treball de col·laboració en un treball amb l’ alumne/grup/Centre i Família de l’ alumne/Famílies grup classe. Del cas al grup, del cas al Centre. De la funció tutorial a l’ acció tutorial


“Add a testimonial from someone who loves what you do.”

Jane Doe

Contact Us

1 Example Street
Anytown, CA 10100
USA
A %d bloguers els agrada això: