C.E.E. Balmes II

C/ Eucaliptus, 33
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

El Centre d’Educació Especialitzada Balmes II ofereix atenció sanitària i en salut mental.

Assisteixen a aquest Servei 44 infants i joves des dels 3 fins als 20 anys. La majoria d’ells presenten discapacitat motriu greu, amb retard mental greu i moderat i amb trastorns sensorials i de salut associats. Així mateix també assisteixen al Servei infants i joves afectats de psicosi i autisme amb una base d’afectació neurològica.

Durant l’etapa escolar oferim als alumnes propostes d’atenció especialitzada que responguin a les necessitats individuals que presenten cadascun d’ells. Es tracta d’oferir als alumnes un entorn que faciliti el màxim creixement i desenvolupament personal: un entorn que proporcioni experiències de seguretat, estabilitat i oportunitats de progrés per a tots ells.

Els nostres projectes d’atenció als infants i joves parteixen d’una concepció interdisciplinària i interdependent, en tant que considerem els seus drets a l’educació i a la salut física i mental. Aquesta concepció implica partir d’una valoració global de les necessitats-possibilitats de cada alumne/a, per tal de dissenyar una proposta curricular individualitzada que contempli els circuits o itineraris més adequats als diferents moments personals dels infants o joves, així com els professionals que els han d’atendre.

Per tal d’adequar la resposta global d’atenció a les necessitats dels alumnes, partim d’un Currículum adaptat en el que són fonamentals les aportacions del concepte de l’Estimulació Basal desenvolupades per Andreas Frölich, les técniques Bobath, la comunicació augmentativa i alternativa, els criteris de funcionalitat de Brown, la integració sensorial segons jean Ayres, els conceptes d’infermeria de Virginia Henderson i les aportacions de la clínica psicoanalítica segons Jacques Lacan i Estevan Levin.

Àrees d’intervenció

 • Àrea de l’Educació: tutors, educadors, logopeda, psicòleg escolar.
 • Àrea de la Salut Mental: psicòleg clínic, psicoterapeuta i psiquiatra.
 • Àrea Mèdic-Rehabilitadora: fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, infermera i neuropediatra.

Els aspectes més rellevants de la nostra intervenció es refereixen a la comunicació, el control postural, el desplaçament autònom, l’habilitació de l’entorn,les ofertes educatives, els tipus d’agrupament i l’atenció sanitària.

Partim de la idea de que l’educació és possible per a tot ésser humà, per greu que sigui la seva situació vital. Així també un dels propòsits fonamentals de l’educació consisteix en ajudar a l’home a enriquir-se com a persona, desenvolupant al màxim les seves pròpies possibilitats i a integrar-se dinàmicament en la societat en que viu.

Entenem que el llenguatge s’aprèn en l’ús i en la interacció i és per això que oferim als alumnes oportunitats d’aprenentatge en la comunicació en cada una de les situacions escolars; tant les especialment dissenyades per el desenvolupament del llenguatge, com les activitats de la vida diària que ens donen oportunitats úniques d’aprenentatge significatiu i funcional.

La comunicació està en contínua interacció amb les diferents àrees del desenvolupament ( motricitat, afectivitat, percepció…) i vertebra el desenvolupament global de les capacitats que s’esdevenen.

Projecte educatiu

La Institució Balmes SCCL, té dos centres d’Educació Especial: Balmes 1, Balmes 2. Es tracta de centres concertats pel Departament d’Educació i amb contracte amb el Servei Català de la Salut, de la Generalitat de Catalunya, que ofereixen una resposta diversificada a la població infanto-juvenil que presenta problemàtiques de diversa naturalesa, per tal de dotar-la d’un màxim nivell de benestar físic, mental i social i, en conseqüència, d’incidir en la millora constant de la seva qualitat de vida.

En aquest sentit, la finalitat bàsica de la Institució és oferir un entorn i una atenció que facilitin el màxim creixement i desenvolupament personal, que proporcionin experiències de seguretat, estabilitat i oportunitats de progrés per a tots els alumnes.

Aquesta finalitat bàsica es desenvolupa dins dels principis de normalització, d’integració escolar i d’inclusió, per tant, la nostra oferta és una resposta educativa adreçada a assolir, dins del mateix sistema, els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.comunicacio

Els nostres Centres estan constituïts dins la xarxa educativa i sociosanitària de la zona:

 • Sant Boi: com a escola d’Educació Especial del municipi
 • I per al Servei Territorial Baix Llobregat- Anoia: com a centre referent per a l’atenció a l’alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament , trastorns de conducta i altres trastorns mentals.

El nostre Projecte d’atenció als infants i joves matriculats als dos centres, parteix d’una concepció interdisciplinària, en el sentit que considerem els seus drets a l’educació i a la salut física i mental, quan així ho requereixen. El conjunt de professionals s’organitza segons els àmbits d’intervenció: psicoeducatiu i sociosanitari.

Aquesta concepció implica partir d’una valoració interdisciplinària de les necessitats/possibilitats de cada alumne/a, per tal de dissenyar una proposta curricular individualitzada que contempli els circuïts o itineraris més adequats als diferents moments personals dels infants o joves, així com els professionals que els han d’atendre.

Aquesta singularitat de l’atenció no suposa que excloguem l’obertura a altres contextos. Tot el contrari, considerem fonamental la integració dels nostres alumnes en els diferents entorns comunitaris . Per tant, els oferim experiències i propostes que els permetin conèixer i participar en aquests entorns (activitats culturals i festes populars en el municipi; activitats esportives; entorns naturals propers al centre; colònies).

En consonància amb la realitat sociocultural actual oferim un espai d’acollida i desenvolupament personal als alumnes de diverses cultures i a les seves famílies. Intentem ser respectuosos i aprendre també de la diferència.

La incorporació de les noves tecnologies es fa del tot imprescindible per a poder facilitar als alumnes l’accés als aprenentatges més significatius i també per a proporcionar-los recursos per a la comunicació, així com per facilitar l’accés i el control de l’entorn.comunicacio

Considerem fonamental el procés constant de recerca, innovació i investigació, amb caràcter periòdic, tant per a la millora de la dotació de materials i recursos específics com per a la investigació de noves metodologies . En el nostre propòsit de millora permanent , participem en Projectes Europeus ( Comenius, Euforpoly) i de formació constant.

Tant mateix , com a membres actius de la comunitat educativa municipal , estem compromesos i participem en els diferents espais creatius ( P.E. de Ciutat)

L’especificitat de l’atenció comporta un repte molt important com és el treball de formació dels professionals que integren l’equip interdisciplinari. Aquest treball està acompanyat d’un esperit crític que comporta una revisió continuada del nostre model.

Un dels aspectes més importants, i que queda reflectit en el nostre ideari, fa referència al treball amb les famílies. En aquest sentit, entenem que la participació dels pares i les mares en el projecte educatiu és un aspecte del tot necessari. Per una altra part, l’atenció a l’alumnat del centre suposa una intervenció paral·lela en el context familiar, com a base per a poder desenvolupar un projecte de qualitat. En aquest sentit l’escola assessora , informa i acompanya a les famílies durant la vida escolar del seu fill/a i els fa partícips del seu Projecte Educatiu/Projecte de vida.

L’Estimulació Basal ens facilita concebre l’educació per a les persones greument afectades de forma oberta i creativa . La innovació , la recerca constant del fet educatiu , el respecte a les diferències individuals , les noves estratègies , la convivència solidaria en la vida escolar,… són els nostres trets d’identitat.

Equip professional

La diversitat de l’alumnat, les seves necessitats i la posició envers els aprenentatges ens porta a plantejar per a cada alumne la modalitat d’escolarització més adient en cada moment: incorporació progressiva, horaris personalitzats, escolaritat compartida amb l’escola ordinària o amb dispositius de salut i estades a empreses (Programa de Diversificació Curricular) per alguns alumnes de Secundària.

Cada una d’aquestes modalitats es consensuen tant amb l’equip multidisciplinari que atén a l’alumne i les decisions queden reflectides en el Programa Individual (P. I.) com amb la família.

Funció tutorial

El tutor és el primer referent per al noi/a i la seva família i és conjuntament amb els educadors, el responsable de dissenyar i avaluar les propostes educatives per als infants. Així també són els professionals que conformen l’espai de vida dels alumnes.

Està en l’essència del treball tutorial ajudar a l’alumne a participar el més activament possible en la orientació del seu projecte d’atenció i acompanyar-lo en el seu desenvolupament a lo llarg de la seva trajectòria escolar.

L’equip multidisciplinari elabora per a cada alumne un document anomenat ACI i que a més de ser una adequació del currículum ordinari a nivell individual és un document d’acords i fites per els alumnes i els professionals.

El tutor és el responsable de coordinar totes aquestes intervencions multidisciplinàries per tal que es respectin els acords i es tingui present sempre el criteri de globalització e individualització.

Logopèdia

El treball de logopèdia està totalment integrat dins de l’atenció global, per tant la logopeda està molt present a les aules a més de fer atencions individuals als nens.

S’ocupa de diverses tasques:

 1. Estimular la producció de sons i proposar exercicis als nens, amb possibilitat de llenguatge oral, per tal de produir nous fonemes i reduir les alteracions fonètiques i fonològiques dins de les paraules.
 2. Col·laborar amb altres professionals en l’alimentació, per tal de que l’Infant mengi millor. Intervenint amb manipulacions concretes en la zona bucofaríngea per estimular moviments que li permetin millorar en recollir l’aliment de la cullera, mobilitzar-lo dins de la boca i deglutir-lo.
 3. Augmentar les possibilitats comunicatives dels nens introduint Sistemes Augmentatius i/o Alternatius (SAAC) i Ajuts Tècnics per a la comunicació.
 4. Prendre decisions, amb col·laboració amb altres professionals, sobre el sistema de comunicació més convenient per a cada nens, la manera per indicar el que vol dir, el vocabulari inicial, el suport, les estratègies a utilitzar, fer plafons, creació d’activitats i situacions que permetin estimular la comunicació i fer un bon ús dels ajuts tècnics i dels SAAC, etc…
 5. Treballar amb les famílies per traspassar els aprenentatges escolars de comunicació a l’entorn familiar per tal de generalitzar-los. Mostrar l’ús dels plafons de comunicació, dels signes manuals, dels ajuts tècnics, de les diverses estratègies per estimular la comunicació i els sons, per millorar la alimentació, etc.
 6. Col·laboració en l’ensenyament de la lecto-escriptura, que s’inicia de manera funcional dins de l’aula i en sessions individuals.

Infermeria

L’atenció d´infermeria és molt diversa i variada, com són les persones i les famílies, les seves necessitats i problemes de salut amb els quals tractem. Es prenen en consideració totes les dimensions de l´individu i el seu entorn, les necessitats fisiològiques, socials, culturals i espirituals.

La infermera a l´escola sempre treballa dintre de l´equip interdisciplinar sense deixar de tenir en compte les seves funcions específiques:

 1. Assistencial, en la qual es tracta d´actuar en les urgències, i cobrir totes aquelles necessitats vinculades als problemes de salut.
 2. Docent, en la qual incloem tot el que fa referència a l´educació sanitària dirigida a les famílies, professionals i alumnes.
 3. Administrativa, tracta de coordinar, planificar i elaborar protocols d´actuació, atencions d´infermeria, registres…
 4. Investigadora, en la qual intentem pensar contínuament com millorar el pla de prevenció, les atencions directes, els protocols d’actuació…

Totes les actuacions de la infermera estan supervisades per la neuropediatra del Servei.

Fisioteràpia

L’objectiu final de les atencions de fisioteràpia és buscar el màxim d’autonomia personal, promovent i facilitant al màxim les capacitats motrius dels alumnes que els permetin interaccionar amb l’entorn i amb els altres. Per això fem una primera valoració que ens permet establir objectius del tractament individual, però també fer una previsió de l’evolució motriu i, conjuntament amb la terapeuta ocupacional, dels ajuts tècnics que pot precisar al llarg de la seva etapa escolar. Treballem en equip amb el neuropediatra del centre i amb la infermera i realitzem, si s’escau, interconsultes amb els traumatòlegs de referència.

Col·laborem en activitats específiques quan tenen una vessant terapèutica, com piscina, hípoteràpia, hidroteràpia, psicomotricitat i aquelles activitats d’aula que treballin directament amb el cos ( massatge, respiració, relaxació, algun esport adaptat,…)

Teràpia ocupacional

La T.O. promou com objectiu general l’autonomia personal i social, el benestar expressat com la qualitat de vida dels alumnes en les àrees ocupacionals d’automanteniment, producció i oci tenint en compte les possibilitats, potencialitats i necessitats subjectives i col·lectives de cada alumne.

Per a complir amb aquest objectiu és necessària una avaluació inicial i continuada, com una revisió del pla de tractament conjuntament amb l’equip interdisciplinari. Aquest pla queda reflectit en els acords interdisciplinaris, dins l’ACI de cada alumne. L’intervenció es realitza segons les necessitats: en atencions individuals, en petit grup o en el grup classe conjuntament amb la tutora/educadora, en la sala de T.O., a l’exterior o a l’espai adequat dins de l’edifici.

L’intervenció es fonamenta en el model de l’ Estimulació Basal® de Andreas Frólich i es complementa amb idees del concepte de Kinaesthetics, del neurodesenvolupament segons Bobath, del desenvolupament psicomotor segons Frostig y Kipphardt, del model cognitiu de Piaget i de l’Integració Sensorial de Jean Ayres.

En l’actuació professional guia l’idea “ajuda’m a fer-ho jo” (Montessori) per a aconseguir la màxima independència en totes les àrees del desenvolupament – motor, sensorial, cognitiu, psicosocial – tenint en compte una concepció holística de la persona i respectant l’individualitat de cadascun amb el seu dret a ser diferent.

Les funcions concretes són:

 • L’avaluació inicial dels alumnes referents als aspectes d’autonomia, mobilitat funcional i motricitat fina.
 • Buscar estratègies per a potenciar i augmentar l’autonomia personal en les activitats de la vida diària com el vestit, l’higiène personal, l’alimentació i la mobilitat.
 • Buscar i seleccionar ajudes tècniques i adaptacions per a facilitar l’autonomia, la comunicació, la mobilitat i la participació activa en les tasques escolars.
 • Adaptar conjuntament amb les mestres algunes activitats escolars dins del projecte educatiu a les possibilitats reals dels alumnes.
 • Iniciar activitats terapèutiques específiques per a respondre a les necessitats tan especials (entrenament de la cadira autopropulsable o elèctrica).
 • Assessorar als pares en l’adequació de l’entorn familiar mitjançant l’adquisició d’ajudes tècniques i/o la realització d’adaptacions que faciliten l’autonomia, el maneig i la cura dels seus fills.

Funció psicopedagògica

El Psicòleg escolar/ Psicopedagog, i la funció que representa, té com a objectiu poder incidir en la millora dels models d’atenció a l’alumnat a la nostra Institució.

Les propostes que es realitzen estan arrelades a les demandes dels equips, en cada període. Per una altra part des d’aquesta funció es pretén dinamitzar els processos de treball, incorporant reflexions que ajudin a millorar els models d’atenció en general i sobretot la pràctica educativa en cada servei.

El rol del psicòleg escolar / psicopedagog a la Institució constitueix, doncs, una funció tècnica especialitzada; i és com a tal que aquest professional participa en el desenvolupament dels models d’atenció que es generen des de cada equip. Això implica poder treballar a diferents nivells i també incidir en quatre eixos bàsics: alumnat, equip, context familiar, context sociocomunitari.

Per una altra part, des d’aquesta funció s’intervé en l’àmbit institucional. El treball es concreta en la dinamització i suport tècnic, en l´elaboració i desenvolupament del projecte educatiu de cada centre, en l’elaboració de projectes d´innovació curricular, en la integració de noves tecnologies, etc. També es participa en els processos d’elaboració de documentació tècnica que permeten fonamentar els projectes i models d’intervenció.

Finalment, es valora com a molt necessàries les tasques d’investigació i docència en el context de cada equip i servei. Aquesta funció està plenament implicada en les tasques de dinamització i gestió tècnica relacionada amb els reptes institucionals.

Funció clínica

La Institució Balmes té des de l´any 92-93 un Conveni amb el CAT-Salut per al qual rep una dotació econòmica per al desenvolupament i implementació de les tasques d´ atenció en Salut mental a la Institució.

Durant aquests darrers anys el CAT-Salut ha fixat uns ítems de qualitat que plantegen la necessitat de formalitzar i estructurar l´ Àrea de Salut Mental en la Institució per a donar resposta a aquest encàrrec formulat des de l’ Administració de Salut.

Es a partir d´ aquests ítems de qualitat que CAT Salut incorpora als Centres Específics en la Xarxa de Salut Mental amb plenitud de drets (receptari de la Seguretat Social, derivacions, concursar a nous Programes, etc.).

Ha estat un procés progressiu de reconeixement de la tasca que s’ha dut a terme per part dels Centres Específics i d’incorporació dels mateixos en la xarxa de salut mental, que en aquest moment es troben abocats a homogeneïtzar la tasca encomanada (Històries clíniques, etc. )

L’ Àrea de Salut Mental és l’espai de treball dels professionals de la Salut Mental. Es tracta, doncs, d’un Àrea amb una presència transversal articulant-se amb els diferents de Serveis de la Institució.

En la intervenció del psiquiatre, dins de l’Àrea de Salut Mental a la nostra Institució, es poden considerar dos nivells primordials:

 1. Interconsultes amb els psicòlegs clínics i els psicoterapeutes.
 2. Visites psiquiàtriques als subjectes atesos i a les seves famílies.

Mitjançant aquests dos nivells d’intervenció, es fan les indicacions oportunes per seguir un tractament psiquiàtric, per derivar a altres tractaments mèdics i/o especialistes, per proposar l’inici d’algun programa de tractament específic a la Institució.


“Add a testimonial from someone who loves what you do.”

Jane Doe

Contact Us

1 Example Street
Anytown, CA 10100
USA
A %d bloguers els agrada això: