C.E.E. Balmes I

Balmes I

El Centre d’Educació Especialitzada Balmes I és una escola concertada amb el Departament d’Ensenyament per 80 places i centre proveïdor del Servei Català de la Salut de la Generalitat. Es troba ubicat al barri de Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat.

L’alumnat està organitzat en les diferents etapes d’Infantil, Primària i Secundària. Constitueix un col·lectiu ampli i divers tant pel que fa a les edats (de 3 a 21 anys) com a les característiques i necessitats (TEA, trastorns de conducta, trastorns mentals i retard intel·lectual).

Model d’atenció

El nostre model contempla diverses modalitats d’escolarització ateses des dels equips multidisciplinaris de cada etapa, composats pels tutors/es, educadors/es, logopedes, fisioterapeuta, psicòleg escolar, especialista esportiu i psicòlegs clínics. El nostre projecte parteix d’una atenció globalitzada on es contemplen tant les necessitats educatives com les psicològiques i en salut mental. El nostre treball amb els alumnes es centra en el desenvolupament de les seves competències a partir d’una atenció individualitzada. Elaborem les adaptacions curriculars i el Pla Individualitzat (P.I.) per a cada alumne seleccionant, les estratègies metodològiques més adients i oferim un ampli ventall d’activitats complementàries, projectes singulars i recursos tecnològics i digitals.

Treballem en xarxa els aspectes psicopedagògics, socials i sanitaris de les demandes d’atenció, de seguiment i de la derivació dels alumnes.

Per tal de desenvolupar projectes d’innovació realitzem activitats periòdiques de formació i docència.

Projecte educatiu

Pensem que l’educació té com a funció contribuir al benestar i progrés subjectiu del nen o jove en el món que l’acull.

Aquesta finalitat bàsica es desenvolupa dins dels principis de normalització, d’integració escolar i d’inclusió i per tant la nostra oferta educativa és una resposta adreçada a assolir els objectius establerts en cada Pla Individualitzat.

S’ofereix un entorn i un projecte global per facilitar el màxim creixement i desenvolupament personal, proporcionar experiències de seguretat, estabilitat i oportunitats de progrés per a tots ells.

Les finalitats i les estratègies d’actuació tenen alhora un caràcter educatiu i terapèutic per tal d’adequar-se a les necessitats dels alumnes.

La nostra organització facilita que els alumnes puguin realitzar diferents recorreguts d’acord a la seva situació personal i emocional, a les diferents formes de vincular-se, als aprenentatges i a la seves demandes.

Realitzem adaptacions dels currículums de les diferents etapes educatives tenint en compte criteris de funcionalitat i d’aprenentatges significatius; aquestes i les propostes que s’esdevenen posen l’èmfasi en la promoció del desenvolupament de les capacitats dels alumnes, contribuint a millorar el seu benestar.

La incorporació de les noves tecnologies i dels recursos digitals es fan del tot imprescindibles per tal de facilitar l’accés als aprenentatges i per proporcionar recursos per a la comunicació, així com per facilitar l’accés i el control de l’entorn.

Un dels aspectes més importants és el treball amb les famílies doncs la participació dels pares i mares en el projecte educatiu és del tot necessari. L’escola assessora, informa i acompanya a les famílies durant la vida escolar del seu fill/a en diferents modalitats (reunions, entrevistes, “converses de pares”…) i els fa partícips del seu Projecte Educatiu/Projecte de Vida.

Pla Individualitzat

El Pla Individualitzat (PI) és el document que es constitueix com a referent per la presa de decisions sobre la globalitat de la resposta que cal oferir a cada alumne de forma individualitzada en cada curs i que és l’eix vertebrador del conjunt de les actuacions de la proposta educativa i d’atenció global a l’alumne doncs es contemplen tant les necessitats educatives com les psicològiques i de salut mental.

Consta de diferents parts que reflecteixen i expliciten determinats aspectes fonamentals ajustats a les característiques i condicions de cada alumne/a i a les necessitats que se’n deriven. La proposta dels continguts i objectius es concreta tenint com a referent el Currículum adaptat de cada Etapa especificant els ajuts tècnics, els recursos i les estratègies metodològiques necessàries i es proposen els criteris d’avaluació que orienten el progrés i les dificultats durant el període en què es desplegarà aquesta proposta.

Equip professional

La diversitat de l’alumnat, les seves necessitats i la posició envers els aprenentatges ens porta a plantejar per a cada alumne la modalitat d’escolarització més adient en cada moment: incorporació progressiva, horaris personalitzats, escolaritat compartida amb l’escola ordinària o amb dispositius de salut i estades a empreses (Programa de Diversificació Curricular) per alguns alumnes de Secundària.

Cada una d’aquestes modalitats es consensuen tant amb l’equip multidisciplinari que atén a l’alumne i les decisions queden reflectides en el Programa Individual (P. I.) com amb la familia.

Equips multidisciplinaris

L’espai de treball dels diferents equips multidisciplinaris de cada Etapa està integrat pels professionals dels diferents àmbits d’intervenció que atenen a l’alumnat (tutors, educadors, logopedes, psicòleg escolar, psicòlegs clínics, especialista d’esport i fisioterapeuta). Aquest conjunt de professionals té com a principal objectiu el desenvolupament d’un model de treball educatiu i terapèutic a partir del qual es dissenya l’atenció més adequada per a cada alumne/a, considerant la seva realitat i les seves necessitats.

Funcions dels diferents professionals que composen els equips multidisciplinaris

Els tutors/es són el referent per la família de l’alumne i conjuntament amb els educadors/es conformen l’espai de vida dels alumnes i els acompanyen en el seu desenvolupament al llarg de la seva trajectòria escolar. Són els responsables de dissenyar i avaluar les propostes educatives expressades en el P.I. així com de coordinar totes les intervencions, vetllar que es respectin els acords i es tinguin presents sempre el criteri de globalització i individualitat.

Els educadors/es col·laboren amb els tutors en l’elaboració i execució dels P.I. dels alumnes. També poden portar a terme determinats tallers i activitats dels diferents projectes del centre.

El psicòleg escolar té com a objectiu principal incidir en la millora del model d’atenció a l’alumnat escolaritzat al servei. Des d’aquesta funció es dinamitza els processos de treball i participa en l’elaboració de documentació tècnica que fonamenten els projectes i models d’intervenció.

El treball de logopèdia està totalment integrat dins l’atenció global estan molt present a les aules a més de portar a terme atencions individuals per poder incidir en el desenvolupament de la comunicació segons les diferents possibilitats i necessitats dels alumnes.

El professor d’educació física promou, proposa i facilita materials i espais per a la pràctica d’activitats físiques, esportives i hàbits d’higiene.

Els psicòlegs clínics representen l’equip a la Xarxa de Salut Mental. En el marc de l’assistència directa contribueixen a l’elaboració subjectiva del malestar dels alumnes i col·laboren en la confecció dels P.I. aportant les dades i l’informació clínica adient per a cada cas. Coordinen estratègies i tàctiques terapèutiques institucionals.

La fisioterapeuta busca facilitar el màxim grau d’autonomia personal, promovent i facilitant el desenvolupament de les capacitats motrius dels alumnes de forma que els permetin interaccionar amb els altres i amb l’entorn. També col·labora en activitats específiques quan tenen un vessant terapèutic com la piscina, l’hípica terapèutica i la psicomotricitat.

Les funcions d’infermeria i de teràpia ocupacional es contemplen a partir de les demandes que puguin sorgir tant a nivell d’atenció directa com d’assessorament als professionals i/o a la familia.

A %d bloguers els agrada això: